• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Effekten av provstorlek på medel och Median

  Provstorlek är ett viktigt övervägande i ett experiments design. En provstorlek som är för liten kommer att skeva resultatet av ett experiment; Uppsamlade data kan vara ogiltiga på grund av det lilla antalet personer eller objekt som testats. Provstorlek har en effekt på två viktiga statistik: medelvärdet och medianen.
  Provstorlek och experimentell design

  De flesta experimenten drivs genom att jämföra hur två grupper av människor eller objekt reagerar på en variabel. Allt annat än variabeln hålls densamma för att undvika förvirring vid tolkning av resultat. Antalet personer eller objekt i varje grupp kallas provstorleken. Provstorleken måste vara tillräckligt stor för att besegra möjligheten att resultat uppstår på grund av slumpmässiga chansfaktorer i stället för den manipulerade variabeln. Till exempel, en studie av hur man läser till på natten påverkar barnens förmåga att lära sig att läsa inte vara giltigt om endast fem barn studerades.
  Medel och median

  Efter experimentet är slut, använder forskare statistik som hjälper dem att tolka resultaten av experimentet. Två viktiga statistik är medelvärdet och medianen.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Så här

  Den genomsnittliga , medelvärdet beräknas genom att lägga till alla resultat för en grupp och dividera med antalet personer i gruppen. Om exempelvis den genomsnittliga testresultatet på ett testtest för en grupp barn var 94 procent betyder det att forskaren lagt till samtliga testresultat tillsammans och dividerat med antalet studenter, vilket ger ett svar på ungefär 94 procent. >

  Medianen hänvisar till numret som separerar den högre halvan av data från den nedre halvan. Det hittas genom att ordna data i numerisk ordning. Till exempel kan medianpoängen för alla elever som tar ett läsningstest vara 83 procent om hälften av eleverna gjorde högre än 83 procent och hälften av eleverna blev lägre.
  Medel och provstorlek

  Om provstorleken är för liten, kommer de genomsnittliga poängen artificiellt uppblåsta eller deflateras. Antag att endast fem studenter tog ett läsprov. En genomsnittlig poäng på 94 procent skulle kräva att de flesta av de eleverna har scoret nära 94 procent. Om 500 studenter tog samma test kunde medelvärdet återspegla ett större antal poäng.
  Median och provstorlek

  På liknande sätt kommer medianpoängen att påverkas otillbörligt av en liten provstorlek. Om bara fem elever tog ett test skulle ett medianresultat på 83 procent innebära att två elever gjorde högre poäng än 83 procent och två elever gjorde lägre poäng. Om 500 studenter tog provet skulle medianpoängen återspegla det faktum att 249 elever gjorde högre poäng än medianpoängen.
  Provstorlek och statistisk betydelse

  Små provstorlekar är problematiska eftersom resultaten av experiment som involverar dem är vanligtvis inte statistiskt signifikanta. Statistisk betydelse är ett mått på hur sannolikt det är att resultaten inträffade med slumpmässig chans. Med små provstorlekar är det generellt mycket troligt att resultaten berodde på slumpmässig chans snarare än experimentet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com