• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Typer av skäl i Geometry

  Geometri är ett språk som diskuterar former och vinklar blandade i algebraiska termer. Geometri uttrycker relationerna mellan endimensionella, tvådimensionella och tredimensionella figurer i matematiska ekvationer. Geometri används i stor utsträckning inom teknik, fysik och andra vetenskapliga områden. Studenterna får insikt i komplexa vetenskapliga och matematiska studier genom att lära sig hur geometriska begrepp upptäcks, motiveras och bevisas.
  Induktiva Reasoning
  Induktiva resonemang är en form av resonemang som kommer till en slutsats baserad på mönster och observationer. Om det används i sig är induktiv resonemang inte en korrekt metod för att komma fram till sanna och exakta slutsatser. Ta exempel på tre vänner: Jim, Mary och Frank. Frank observerar Jim och Mary kämpar. Frank observerar Jim och Mary argumenterar tre eller fyra gånger under veckan, och varje gång han ser dem argumenterar de. Uttalandet "Jim och Mary kämpar hela tiden" är en induktiv slutsats, uppnådd genom begränsad observation av hur Jim och Mary interagerar. Induktiv resonemang kan leda eleverna i riktning mot att bilda en giltig hypotes, till exempel "Jim and Mary Fight often". Men induktiv resonemang kan inte användas som enda grund för att bevisa en idé. Induktiv resonemang kräver observation, analys, inferens (letar efter ett mönster) och bekräftar observationen genom ytterligare test för att komma fram till giltiga slutsatser.
  Deduktiva resonemang

  Deductiv resonemang är en stegvis och logisk metod att bevisa en idé genom observation och testning. Den deduktiva resonemanget börjar med ett inledande, beprövat faktum och bygger ett argument ett uttalande i taget för att otvetydigt bevisa en ny idé. En slutsats som uppnåtts genom deduktiv resonemang bygger på en slutsats av mindre slutsatser som varje framsteg mot ett slutgiltigt uttalande.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Så här skapar du (nästan) perfekt fäste: Här är hur
  axiom och postulerar

  Axiom och postulater används för att utveckla induktiva och deduktiva argument. Ett axiom är ett uttalande om reella tal som accepteras som sant utan att det krävs ett formellt bevis. Till exempel är axiomet som nummer tre har ett större värde än nummer två ett självklart axiom. Ett postulat är likartat, och definieras som ett uttalande om geometri som är accepterad som sann utan bevis. En cirkel är till exempel en geometrisk figur som kan delas jämnt i 360 grader. Denna påstående gäller för varje cirkel, under alla omständigheter. Därför är detta uttalande ett geometriskt postulat.
  Geometriska teoremer

  En teori är resultatet eller slutsatsen av ett korrekt byggd deduktivt argument och kan vara resultatet av ett välforskat induktivt argument. Kortfattat är en stämning uttalande i geometri som har bevisats, och kan därför åberopas som ett sant uttalande när man bygger logiska bevis för andra geometriska problem. Uttalandena att "två punkter bestämmer en linje" och "tre punkter bestämmer ett plan" är varje geometriska teorem

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com