• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik

  X och y-axlarna är en del av det kartesiska koordinatsystemet, även kallat det rektangulära koordinatsystemet. Koordinater på detta system är placerade på avstånd från vinkelräta linjer (x- och y-axlarna) som skär. Varje linje, figur och punkt i koordinatgeometrin kan ritas i ett koordinatplan med hjälp av det kartesiska koordinatsystemet.

  Det kartesiska koordinatsystemets ursprung

  René Descartes, en fransk filosof och matematiker, uppfann det kartesiska koordinatsystemet. År 1637 publicerade han en bok, "Diskurs om metoden att motivera väl och söka sanningen i vetenskapen", som innehöll en sektion som heter "La Géometrie" eller Geometry. Descartes beskriver i det här avsnittet det kartesiska koordinatsystemet, parningsgeometrin och algebraen för första gången.

  Hur koordinatsystemet fungerar

  Det kartesiska koordinatsystemet omfattar två nummerlinjer, en horisontell och en vertikal . Den horisontella linjen är känd som x-axeln och den vertikala linjen kallas y-axeln. Dessa axlar skär genom att bilda fyra kvadranter. Eftersom x- och y-axlarna är vinkelräta mot varandra, skär de bara en gång, på en plats som heter ursprung. Koordinater mäts med en bestämd längd som motsvarar avståndet från ursprunget.

  Hur beskrivs X- och Y-axelkorsningskoordinater

  Koordinater skrivs som (x, y), där x står för värdet på x (horisontal) axeln och y står för värdet på y (vertikal) axeln. Platsen där x-axeln och y-axeln möts är vid ett nollvärde på både x- och y-axlarna. Eftersom x- och y-axlarna skär varandra på noll, beskrivs koordinaten för deras skärningspunkt som (0,0).

  Hur beskrivs andra koordinater

  En punkt som ligger i kvadrant I , till höger, har ett positivt x- och y-koordinatvärde, till exempel (1,1). En punkt som ligger i kvadrant II, på övre vänstra sidan, har ett negativt x- och positivt y-koordinatvärde, till exempel (-1,1). En punkt i kvadrant III, på nedre vänstra sidan, har ett negativt x- och y-koordinatvärde, till exempel: (-1, -1). En punkt i kvadrant IV, på nedre högra sidan, har ett positivt x- och negativt y-koordinatvärde, till exempel (1, -1).

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com