• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Fördelarna med en fast avfallsförbränningsanläggning

  Förbränningsanläggningar med fast avfall används för att förbränna organiska ämnen i avfallet. Förbränning omvandlar fast avfall till aska, rökgas och värme. Förbränning är huvudalternativet till deponier som håller fast avfall i ett avgränsat område. Moderna förbränningsanläggningar med fast avfall separerar de farligaste gaserna och partiklarna från rökgasen som produceras under förbränning. 80 procent till 85 procent. (Den exakta procentsatsen beror på beståndsdelarna i det fasta avfallet). Därför, medan förbränning inte eliminerar behovet av att dumpa mark helt, minskar det verkligen mängden mark som behövs. För små länder är detta betydelsefullt eftersom deponier tar stora mängder utrymme som kan användas mer produktivt.
  Ström och värmeproduktion

  Eftersom energikostnaderna ökade under 1950-talet försökte många länder att integrera energi och värme som genereras från sopförbränningsanläggningar för produktion av elektricitet genom ångturbiner. Dessutom har Europa och Japan införlivat förbränningsanläggningar i centrala centralvärmesystem. Sverige producerar till exempel 8 procent av sitt uppvärmningsbehov från 50 procent av det förbrända avfallet.
  Minskar föroreningar

  Studier har visat att förbränningsanläggningar med fast avfall producerar mindre föroreningar än deponier. En studie i synnerhet, som genomfördes under en 1994-talan i USA, visade att en avfallsförbränningsplats var mer miljövänlig än en motsvarande deponi. (Båda var anläggningar på 1 500 ton per dag.) Studien fann att deponiet släppte högre mängder växthusgaser, kolväten, organiska föreningar som inte var metan, farliga luftföroreningar, kväveoxider och dioxin än en förbränningsanläggning. Deponier läcker ytterligare farlig kemikalie ut i det underliggande grundvattnet, vilket kan förorena underjordiska vattensystem.
  Filters Trap Föroreningar

  Ett stort problem som förknippas med förbränning av fast avfall var frisläppandet av farliga föreningar, särskilt dioxin. Ändå använder moderna förbränningsanläggningar filter för att fånga farliga gaser och partiklar som dioxin. Utsläppen av dioxin från de flesta moderna förbränningsanläggningar ligger väl inom de rekommenderade gränserna som föreskrivs av Miljöskyddsbyrån och internationella protokoll.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com