• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Skillnaden mellan kontinuerliga och diskreta grafer

  Kontinuerliga och diskreta diagram representerar visuellt funktioner respektive serier. De är användbara i matematik och naturvetenskap för att visa förändringar i data över tiden. Även om dessa diagram utför liknande funktioner är deras egenskaper inte utbytbara. Uppgifterna du har och frågan du vill svara kommer att diktera vilken typ av graf du ska använda.
  Kontinuerliga grafer

  Kontinuerliga grafer representerar funktioner som är kontinuerliga längs hela domänen. Dessa funktioner kan utvärderas vid vilken punkt som helst längs sifferraden där funktionen är definierad. Exempelvis definieras den kvadratiska funktionen för alla verkliga siffror och kan utvärderas i vilket positivt eller negativt antal eller förhållande som helst därav. Kontinuerliga grafer har inga singulariteter, borttagbara eller på annat sätt, i deras domän, och har gränser över hela deras representation.
  Diskreta grafer

  Diskreta diagram representerar värden på specifika punkter längs sifferraden. De vanligaste diskreta graferna är de som representerar sekvenser och serier. Dessa diagram har inte en jämn kontinuerlig linje utan snarare bara plottpunkter över sammanhängande heltal. Värden som inte är hela siffror representeras inte i dessa diagram. Sekvenserna och serierna som producerar dessa diagram används för att analytiskt ungefärliga kontinuerliga funktioner till önskad grad av noggrannhet.
  Grafvärden

  Värdena som returneras av dessa diagram representerar olika aspekter, numeriskt, av systemet som utvärderas . Till exempel kan en kontinuerlig hastighetsgraf över en given tidsenhet utvärderas för att bestämma det totala körda avståndet. Omvänt kommer en diskret graf, när den utvärderas som en serie eller sekvens, att returnera det hastighetsvärde som systemet tenderar till när tiden går vidare. Trots att de representerar vad som verkar vara samma förändring i värde över tid, representerar dessa grafer helt olika aspekter av systemet som modelleras.
  Matematiska operationer

  Kontinuerliga grafer kan användas med de grundläggande teorierna för beräkningen. Längs deras domän finns det kontinuerliga gränser för deras värden, både vänster- och högerhänta gränser. Diskreta diagram är inte lämpliga för dessa operationer eftersom de har diskontinuiteter mellan varje heltal på deras domän. Diskreta diagram tillhandahåller emellertid ett sätt att bestämma konvergensen eller divergensen för en relaterad serie eller sekvens och dess relation till diagrammet för en funktion som är begränsad till alla punkter längs dess domän.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com