• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad bestämmer styrkan hos en syra?

  En syra får sina egenskaper från väteatomerna i dess molekyler. Starka syror har svagt bundna väteatomer, och molekylerna separeras lätt från dem i lösning. Hur många av dessa väteatomer som dissocierar och bildar vätejoner bestämmer styrkan hos en syra. Starka syror förlorar de flesta eller alla sina väteatomer i en vattenlösning och bildar H <3> joner med en positiv laddning. Resten av syramolekylen bildar en separat jon med en negativ laddning.

  TL; DR (för lång; har inte läst)

  För starka syror, de flesta eller alla svagt bundna väteatomer i deras molekyler bildar vätejoner i en vattenlösning. Svaga syror förblir mestadels tillsammans som molekyler, och endast ett fåtal av deras väteatomer bildar joner. De positiva vätejonerna och motsvarande negativa joner i resten av syramolekylen ger syrorna sina huvudsakliga egenskaper.
  Starka syror och hur de dissocierar.

  De starkaste vanligt tillgängliga syrorna inkluderar saltsyra, HCl och svavelsyra , H 2SO 4. Bindningen mellan väte- och kloratomerna i saltsyra är tillräckligt svag att alla väteatomer avskiljer sig från kloratomerna när syran upplöses i vatten. Väteatomerna i saltsyramolekylerna förlorade sina enskilda elektroner till kloratomerna i den kemiska reaktionen som bildade saltsyraföreningen. Som ett resultat bildar väteatomer joner med en laddning plus en, och kloratomerna bildar joner med en laddning på minus en.

  På liknande sätt förlorade väteatomerna i svavelsyramolekylen sina elektroner i kemikalien reaktion som bildade svavelsyra. De hålls också svagt och dissocierar sig från SO <4> -atomerna för att bilda två vätejoner med en plus en laddning. SO 4-atomerna bildar en negativ sulfatjon med en laddning på minus två.
  Hur starka baser dissocierar |

  Där vätejonerna av starka syror dissocieras i vatten och ger lösningen egenskaperna hos en syra, hydroxidjonen spelar samma roll för starka baser. Natriumhydroxid, NaOH och kalciumhydroxid, Ca (OH) <2>, är exempel på starka baser som dissocierar fullständigt i vatten. Den svagt hållna OH-jonen med en laddning på minus en dissocierar från natriumjonen med en laddning på plus en eller kalciumjonen med en laddning på plus två. Det stora antalet OH-joner i vattnet ger lösningen egenskaperna hos en stark bas.
  När starka syror och starka baser reagerar

  Eftersom starka syror och baser helt dissocierar i vatten kan de neutralisera varandra och producerar ett stabilt salt. Om de korrekta proportionerna av en syra och en bas blandas långsamt kombineras H-vätejonerna med en positiv laddning med de negativt laddade OH-hydroxidjonerna för att bilda vatten. De andra delarna av molekylerna löst i vattnet kombineras för att bilda ett salt.

  Till exempel, om natriumhydroxid långsamt tillsätts till saltsyra, kombineras OH-jonerna i natriumhydroxiden med H-jonerna i saltsyra syra för att bilda vatten. Natriumjonerna kombineras med klorjoner för att bilda natriumklorid eller bordsalt. På grund av syrans och basens styrka löstes alla deras joner och kombinerades för att bilda vatten. Starka syror och starka baser kan neutralisera varandra helt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com