• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Science Fair Projects for Lung Capacity

  Science fair-studenter i alla åldrar måste följa riktlinjer som i allmänhet kräver att eleven utformar ett experiment, utveckla en hypotes eller gissa om vad experimentet kommer att visa och att göra en slutsats om huruvida experimentet bekräftade eller förkastade hypotesen. Projekt som arbetar med lungkapacitet för yngre betyg kan vara ganska enkla, medan äldre studenter bör göra något mer komplicerat. Varje student som gör ett lungkapacitetsrelaterat vetenskapsmässigt projekt bör ha förmågan att ge åtminstone en grundläggande förklaring av vad lungkapacitet betyder.
  Lung Capacity Project for Elementary School.

  Ett lämpligt lungkapacitetsprojekt för en grundskola skolåldern bör inkludera bilder på lungorna och deras placering i kroppen och en kort skriftlig förklaring av lungans syfte. Studenter i denna ålder kan bilda en hypotes om pojkar eller flickor har mer lungkapacitet, eller om vuxna eller barn har mer lungkapacitet. Ett enkelt experiment kan innebära att testa vilken grupp som mer fullständigt kan blåsa upp en plastpåse, eller vilken grupp som kan spränga en ballong snabbast.
  Lung Capacity Project for Middle School |

  Studenter på gymnasiet eller ungdomshögskolan nivå bör innehålla en skriftlig rapport om lungkapacitet och utveckla en hypotesen grundad i vetenskap, snarare än en enkel gissning. Experimentet borde också vara mer komplicerat än för yngre studenter. Ett provprojekt kan innebära att mäta skillnaden i lungkapacitet när en person är i vila jämfört med lungkapaciteten omedelbart efter ansträngande träning. Studenter på denna nivå bör använda en metod för att mäta resultat som har ett mått på noggrannhet. Ett exempel kan vara att testämnet blåser genom ett sugrör i en full skål med vatten och att jämföra mängden vatten som förflyttats före och efter träning.
  Lung Capacity Project for High School

  High school science fair projects ska demonstrera en grundlig kunskap om ämnesområdet genom en refererad skriftlig rapport, en kortfattad och korrekt muntlig presentation och en detaljerad visuell presentation. Ett gymnasieprojekt kan undersöka hur träning ökar mängden koldioxid i en försökspersons andetag. Studenten skulle få testämnet att blåsa i vatten genom ett sugrör, och genom att mäta färgen på en bromothymolblå lösning, skapa en baslinje för koldioxidutandning. Efter träning skulle testpersonen igen blåsa i vattnet och skapa en avläsning efter konditionen för utandning av koldioxid. Skillnaden i vattnets koldioxidnivåer som visas med den förändrade färgen skulle återspegla förändringar i koldioxidproduktionen före och efter träning.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com