• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Effekterna av vattenföroreningar på växter och djur

  Vattenförorening är ett allvarligt hot som påverkar över 40 procent av de amerikanska floderna och 46 procent av sjöar, enligt amerikanska miljöskyddsmyndighetens siffror. Oavsett om det är direkt eller indirekt, oavsiktligt eller avsiktligt, förorening av våra vattenvägar påverkar inte bara djur och växter utan även ekosystemet. Farligt avfall, tungmetaller och kvicksilver kan skada hälsan hos ett ekosystem till en punkt där den inte kan återhämta sig.
  Betydelse
  Photos.com/Photos.com/Getty Images

  Kvicksilver är den främsta orsaken till förorening i Amerikanska mynningar och sjöar. Detta högt giftiga förorenande ämne är ansvarigt för över 80 procent av rådgivningen för konsumtion av fisk, som påverkar över 10 miljoner hektar sjöar, enligt amerikanska geologiska undersökningsuppgifter. Det kommer in i miljön genom utsläpp från koleldade verktyg och industriella pannor. En gång i atmosfären genomgår det en process som kallas metylering för att bli den mer giftiga formen, metylkvicksilver. Kvicksilver är beständig i miljön. Det ackumuleras i växter och djur, som sedan blir rovdjur till högre rovdjur i livsmedelskedjan, som ackumuleras i djurvävnad.
  Typer
  Photos.com/Photos.com/Getty Images

  Andra föroreningar påverkar också vattenresurser . Enligt EPA används över 300 miljoner ton bekämpningsmedel varje år, ofta i vattenvägar, varvid majoriteten klassificeras som cancerframkallande ämnen. Bekämpningsmedel i vattenkroppar kan orsaka fiskdöd och genom sönderdelning av animaliskt material, lägre pH och syrgasnivåer, ohållbar för livet. Användning av gödsel har liknande effekter. Höga halter av kväve, fosfater och fosfor i vattendrag kan uppmuntra tillväxten av invasiva växter, återigen skapa ett scenario med förändrad vattenkvalitet.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  effekter
  Photos.com/Photos.com/Getty Images

  Vattenkvaliteten komprometteras också av luftföroreningar genom surt regn. Surt regn uppstår när föroreningar som svaveldioxid och kväveoxid kombineras med fukt i luften i en process som bränns av solljus. Resultatet är utfällning med sura pH-nivåer. Syrregnet kan orsaka omedelbar växt- och djursjukdom eller död i höga koncentrationer. Effekterna är speciellt dystra när pH-nivåerna i vattenvägar förändras. Jordföroreningar kan också inträffa, vilket gör hela miljöer otrevliga för livet.
  Överväganden
  Photos.com/Photos.com/Getty Images

  Mer oroande är de potentiella långsiktiga effekterna av toxiner i miljön. Många föroreningar är kända att ackumulera i växt- och djurvävnader. Strängare reglering av industrier behövs för att bromsa ytterligare förorening. Medan EPA har identifierat avrinning från jordbruket som den största källan till vattenförorening finns det inga regler för att kontrollera denna industri. Under tiden fortsätter bekämpningsmedel och andra föroreningar att ta sig in i våra vattenvägar, vilket ökar risken för ytterligare skador.
  Varning
  Photos.com/Photos.com/Getty Images

  Vid någon tidpunkt i sin livscykel, över 70 procent av markdjuret är beroende av vatten. Trots varningarna fortsätter vattenföroreningarna. Avloppsflöden, laglig eller ej, fortsätter att dumpa bakterier, parasiter och giftiga kemikalier till vattenvägar. Kustmiljöer fortsätter att bli förknippade med oljeutsläpp, dödar vilda djur och orsakar miljontals dollar i egendomsskador. Om inte åtgärder vidtas är det mycket vatten vi dricker i fara.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com