• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar Alkalinity

  Alkalinitet är den kemiska motsatsen till surhet. Medan surhet
  uppträder som ett lågt pH-värde och representerar ett ämnes kapacitet att donera en proton eller vätejon (H +), alkalinitet
  uppträder som ett högt pH och betecknar kapaciteten hos ett ämne att acceptera en proton.

  En mängd olika metoder för att beräkna alkalinitet finns. Den som används här använder sig av dissociationen av kolsyra, H 2CO 3 och ekvationen:

  [Alk.] = + 2 [CO 2- 3] + [OH-] - [H +],

  där de ingående joner är biokarbonat, karbonat, hydroxid och väte.

  I ett sådant problem får du koncentrationerna av joner i g /m 3.

  Steg 1: Konvertera g /m3 till ekv /m3

  I detta steg dela de råa halterna av bikarbonat, karbonat och hydroxid genom deras EW värden, som härleds från deras molekylmassor. Detta ger koncentrationerna av dessa joner i ekv /m 3. Dessa värden är 61, 30 respektive 17. Till exempel ges:

  [HCO 3-] = 488 g /m 3, [CO 2- 3] = 20 g /m 3 , och [OH-] = 0,17 g /m 3,

  divideras med 61, 30 och 17 för att få

  8, 0,67 och 0,01 ekv /m 3 .

  Steg 2: Hitta [H +]

  Det här steget kräver att [OH -] [H +] = Kw = en konstant lika med 10 -14. Du måste också först dela det beräknade värdet på [OH-] från steg 1 med 1000 för att konvertera koncentrationen till enheter som är lämpliga för detta steg. I detta fall 0,01 ÷ 1,000 = 10 -5.

  Således [H +] = 10 -14 ÷ 10 -5 = 10 -9.

  Steg 3: Multiplicera [H +] med 1.000

  Returnerar enheterna till eq /m 3.

  10 -9 × 1000 = 10 -6.

  Steg 4: Lös för alkalinitet

  [Alk.] = 8 + 0,67 + 0,01 - 10-6 = 8,68 ekv /L

  Bonussteg

  För att hitta alkaliniteten i termer av mg /L kalciumkarbonat, multiplicera med 50.000: -mängder av alkalinitet, multiplicera med 50.000:

  8,68 ekv /L × 50.000 mg /ekv = 434 mg /L som CaCO 3

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com