• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Effekten av aluminiumburkar på miljön

  Aluminiumburkar skapas och kastas i stort antal. Miljöpåverkan av dessa två fakta är betydande. Gruvdrift, raffineringsprocessen och eventuell kassering av aluminium tar allt en avgift på vår miljö.
  Gruveffekter

  Bauxitmalm bryts för att skapa aluminium. Brytningen orsakar avskogning, erosion, förorenade vattenkällor och ett hot mot djurliv.
  Aluminiumraffineringseffekter - Elektricitet

  Aluminiumraffinering kräver en stor mängd el, vanligtvis genererad av vattenelektriska anläggningar. De konstgjorda reservoarerna förstör stora skogsområden och stör naturliga ekosystem vid floder och sjöar.
  Aluminiumraffinering Effekter - kemisk bearbetning

  Aluminiumraffinering förlitar sig på kemisk bearbetning för att utvinna metallen från malmen. Biprodukterna är kaustiska och kan förorena både grund- och ytvatten.
  Aluminiumburkar med siffrorna.

  Enligt miljöskyddsbyrån (EPA) är aluminiumburkar den största källan till aluminium i avfallet ström. 2008 genererade USA nästan två miljoner ton aluminiumförpackningar och kasserade 2,7 miljoner ton i avfallsströmmen.
  Aluminium Recycling

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com