• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Vad är sammansättningen av en lava rock?
  Jordens yta formas kontinuerligt genom vulkanaktivitet. Denna naturliga process börjar djupt under skorpan, när överhettad magma (ett flytande stenmaterial som består av mineraler och gaser) stiger mot ytan och utbrott genom sprickor eller ventiler. Den smälta sten som släpps under ett utbrott kallas lava, som snabbt kyler och kristalliserar för att bilda igneösa stenar. Lava stenar är en typ av igenös sten som kallas basalt, som består av olika mineral och kemiska element.

  Klassificering som en mafisk sten

  En lavastens komposition är en funktion av dess mineralstruktur och kemiska arrangemang. En faktor som bestämmer en gödselns bergsammansättning är dess klassificering som antingen en felsisk eller mafisk sten. Felsic stenar domineras av kisel- och aluminiummineraler, medan mafiska stenar domineras av magnesium- och järnmineraler. Lava stenar, i allmänhet mörkgrå, svarta eller röda i färg, klassificeras som mafiska stenar och bildas normalt från snabbströmmande lava med snabb kylning eller stelning.

  Kemiska element

  Lava stenar består av höga mängder av järn och magnesium element (kollektivt kallad ferromagnesisk grupp) samt kalcium. På grund av sin kemiska sammansättning är basalter den mest omfattande bergstypen av havsbotten och jordskorpan, och är det primära bergskiktet på Hawaiian Islands. Dessa stenar innehåller en relativt låg mängd kisel- och aluminiumelement. De ferromagnesiska elementen i lava och magma har en snabb kylning, vilket resulterar i finkornigt utseende av basalter.

  Mineralsammansättning

  En mängd mineraler bidrar till kompositionen av lavastar. De vanligaste mineralerna är pyroxin-, olivin-, amfibol- och plagioklasfältspar, även om små mängder hornblende, biotitmica, magnetit och kvarts är närvarande närvarande. Gabbro, en mafisk påträngande igneös sten som stelnar under jordskorpan, har samma mineralkomposition som basalt. Vid höga temperaturer svalnar och krystalliserar de mafiska mineralerna mycket snabbt. Som ett resultat har några lava stenar ett tunt lager av glaspartiklar på ytan.

  Porösitet av Lava Rocks

  Lava stenar är mycket porösa, vilket betyder att det finns många tomma utrymmen på deras yta för vätskor eller gaser ska strömma igenom. Porositeten beror på närvaron av gasbubblor i lava- eller magmaflödet, som bildar hål på ytan av basalter under kylprocessen. Dessa hål eller hålrum är kända som blåsor. Som ett resultat av deras porositet har basalter i allmänhet en låg densitet. Deras vesikala natur gör att lavaklippor har ett svampformigt utseende, vilket gör dem populära föremål för landskapsarkitektur och stenhagar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com