• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi

  En oxidationsreduceringsreaktion eller redoxreaktion är en kemisk reaktion där en eller flera elektroner överförs från en molekyl eller en förening till en annan. De arter som förlorar elektroner oxideras och vanligtvis ett reduktionsmedel; arten som erhåller elektroner reduceras och är vanligtvis oxidationsmedlet. Everyday redox-reaktioner inkluderar fotosyntes, andning, förbränning och korrosion.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Oxidations- och reduktionsreaktioner (eller redox) uppstår i våra celler under cellulär respiration, i växter under fotosyntes och vid förbränning och korrosionsreaktioner.

  Fotosyntes i växter

  I fotosyntes, som sker i gröna blad av växter, kombinerar koldioxid och vatten under påverkan av ljus för att bilda molekylärt syre och kolhydratglukosen. Växten använder glukosen som bränsle för sina metaboliska processer. I det första steget används ljusenergi för att frigöra väteatomerna, reducera dem och skapa syrgas. dessa atomer reducerar sedan kolet i koldioxiden. Detta kan uttryckas ungefär som koldioxid + vatten + lätt energi → kolhydrater + syre + vatten. Den övergripande, balanserade reaktionen för fotosyntes skrivs vanligen 6 CO2 + 6 H2O - > C6H12O6 + 6 O2.

  Respiration

  Cellulär andning tillåter organismer att frigöra den energi som lagras i glukosens kemiska bindningar. Tänk på det som absolut slutpunkt för att få bränsle från mat. Den balanserade redoxreaktionen är:

  C 6H 12O 6 + 6O 2 -> 6 CO 2 + 6 H 2O + 36 ATP

  Där ATP är adenosintrifosfat, en enkel energiförsörjningsförening som driver olika andra metaboliska processer. I denna reaktion oxideras glukos och syre reduceras. Löst taget, när du ser att en förening har förlorat väteatomer, har den oxiderats och när den har vunnit dem har den minskat.

  Förbränning

  Kanske tycker du om att brinna eller förbränna, som mer av en fysisk process än en kemisk. Men förbränningen av kolväten i fossila bränslen, liksom förbränning av organiskt material i trä, representerar kvintessiva redoxreaktioner. I varje fall bindas kolet i föreningen som bränns med syreatomer i luften, medan vissa syre binder till väte i föreningen; därför förbränns föreningen som oxideras och syre reduceras, med koldioxid och vattenånga som utsläpps som förbränningsprodukter.

  Korrosion

  När vatten kommer i kontakt med exempelvis ett järn rör, en del av syret i vattnet oxiderar järnet, vilket ger fria vätejoner. Dessa joner kombinerar med syre i omgivande luften för att bilda vatten, och processen startar igen vid oxidations-järnsteget, vilket resulterar i ökande mängder järn i ett mer oxiderat tillstånd, det vill säga bär mer och mer Positiv laddning. Dessa järnatomer kombinerar med hydroxylgrupper - negativt laddade syrevätepar - för att bilda föreningarna Fe (OH) 2 eller järn (II) hydroxid och Fe (OH) 3 eller järn ( III) hydroxid. I slutändan, med torkning, vad som återstår är Fe2O3, eller järnoxid, är det rödbruna materialet som kallas rost.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com