• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur är syror och baser skadliga?

  Frätande ämnen orsakar skador på vävnader som hud, ögon, slemhinnor och andningspassager. Syror och baser har frätande egenskaper. Mängden skada som orsakas av kemiska brännskador från syror och baser beror på koncentrationen av ämnet och exponeringstiden. Eventuella syror eller baser kan orsaka skador om de är i koncentrerade lösningar. Starka syror och baser kan vara frätande även i utspädda koncentrationer.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Syror och baser är frätande ämnen. Mängden vävnadskada som de orsakar är relaterad till syra eller basens styrka och koncentration och exponeringstiden.

  Hydrogenergi

  En substanss surhet eller alkalitet kan bestämmas med dess pH-värde. PH-skalan är ett mått på koncentrationen av vätejoner i en lösning, som sträcker sig från 0 till 14. Det representerar den negativa logaritmen för vätekoncentrationen i en lösning, där ett lägre pH-värde motsvarar en högre koncentration av vätejoner. PH-värdet är en invers av koncentrationen av vätejoner i lösning, så syror har ett lägre pH på grund av den större koncentrationen av väteatomer och baser har ett högre pH. Syror har ett pH lägre än 7, och baserna har ett pH större än 7.

  Jonisering

  Styrkan eller svagheten hos syror och baser bestäms av deras reaktivitet med vatten. Starka syror ger lätt upp vätejoner (H +) i vatten, vilket innebär att de har en hög grad av jonisering. Molekyl med starka baser kan enkelt dissociera i vatten för att donera hydroxid (OH -) joner. De starkaste syrorna och baserna dissocierar helt i vatten och har högsta grad av jonisering. Svaga syror och baser dissocierar väldigt lite i vatten och ger inte upp många joner.

  Starka syror

  Syror med pH mindre än 4 kan orsaka kemiska brännskador. Vissa vanliga starka syror inkluderar saltsyra, salpetersyra, svavelsyra och fosforsyror. Svaga syror som ättiksyra, citront och kolsyra är inte frätande. De kan säkert konsumeras och irritera inte huden. I större koncentrationer kan svaga syror dock vara skadliga. Syror kan reagera våldsamt med vatten och är skadliga i närvaro av fukt i munnen eller ögonen eller i närheten av andra vattenhaltiga lösningar. Ångor från vissa syror är lösliga i vatten och kan orsaka skador på ögonen, näsan, halsen och lungorna. Brännskador från syror tenderar att känna sig genast. Omedelbar känsla av irritation eller smärta möjliggör att dessa typer av brännskador behandlas snabbt innan omfattande skador görs.

  Starka baser

  Baser med pH högre än 10 kan orsaka kemiska brännskador. Starka baser innefattar kalciumhydroxid, natriumhydroxid och kaliumhydroxid. Några vanliga svaga baser är ammoniak och natriumbikarbonat. Kemiska brännskador från baser orsakar inte så mycket smärta som syrebrännskador, men skadan kan vara mer omfattande. Baser kan också reagera starkt med vatten, och reaktionerna hos flera baser med vatten är exoterma, vilket innebär att de avger värme. Baser reagerar också med oljor på hud och fettvävnad, vilket kan leda till omfattande skador på hud och subkutan vävnad. Brännskador från alkaliska ämnen är också svårare att behandla än brännskador orsakade av syror eftersom exponering inte alltid detekteras snabbt. Baser känner sig hala och kan vara svårare att ta bort från huden än syror.

  Symtom på vävnadskada

  Frätande kemikalier är skadliga för hud, ögon och andningsorgan. De skadar också matsmältningssystemet vid förtäring. Symtom på kemiska brännskador på huden inkluderar rodnad, smärta, skalning och blåsbildning. I slemhinnor och andningspassager orsakar de svullnad, inflammation, bröstsmärta och andningssvårigheter. Kontakt med ögonen kan orsaka vattning, smärta, öppna sår och blindhet. Inandning av korrosiva kan orsaka smärta och inflammation i inre vävnad såväl som kräkningar och diarré.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com