• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är titreringskurvan?

  När du arbetar med kemikalier är det ofta viktigt att veta hur mycket av en specifik kemikalie du har att göra med. Det finns ett antal metoder du kan använda för att få denna information beroende på de specifika ämnena du arbetar med och vilken utrustning du har tillgängligt. I många fall är det användbart att grafera informationen också, så att du inte bara har att göra med rått antal. Grafen ger dig perspektiv och gör ofta flera datapunkter tillgängliga med en enda blick. De diagram som oftast används för detta är titreringskurvor.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  En titreringskurva är en graf som visar både volymen för en kemikalie och pH för lösningen som innehåller den kemikalien på en tvådimensionell axel. Volymen representeras som en oberoende variabel, medan pH är en beroende variabel.
  Vad är titreringar?

  Titrationer är en form av kemisk analys, användbar för att bestämma koncentrationen av en specifik kemisk komponent i en lösning. En titrering används när kemikalien som mäts är känd, men dess volym i lösningen är inte känd. I en titrering tillsätts en uppmätt mängd av en lösning med en känd koncentration (känd som titranten) till lösningen med en okänd koncentration (känd som analyt). Efter att någon kemisk reaktion mellan de två lösningarna är klar utförs mätningar för att bestämma volymen av den kemikalie som mäts som finns i den slutliga lösningen. Eftersom sminkningen av titranten är känd, och alla kemikalier i lösningarna har identifierats, används den här informationen för att bestämma hur mycket av kemikalien som finns i analytten.
  Titrationskurvor

  Titreringskurvor är grafer som visar information som samlats in genom en titrering. Informationen visas på en tvådimensionell axel, vanligtvis med kemisk volym på den horisontella axeln och lösningens pH på den vertikala axeln. Grafens kurva visar förändringen i lösningens pH eftersom volymen av kemikalierna förändras på grund av tillsatsen av titranten. Kemisk volym är en oberoende variabel på diagrammet, medan pH (som ändras när volymen för den uppmätta kemikalien ökar) är en beroende variabel.
  Läsa en titreringsgraf

  Titreringskurvor visar hur pH för lösningen ändras när en känd kemikalie läggs till lösningen, så varje punkt längs kurvan ger dig information om lösningens pH när volymen för den kända kemikalien ökar. Grafen visar typiskt en gradvis ökning av pH tills nästan alla vätejoner i lösningen neutraliseras; vid denna punkt ökar grafen kraftigt. Denna nästan vertikala rörelse fortsätter tills lösningen börjar bli grundläggande, vid vilken punkt grafen planerar ut igen. Nästan alla titreringskurvor för syror eller baser följer samma form.

  Med hjälp av diagrammet kan punkten vid vilken neutralisering inträffar (indikerad av kurvens branta förskjutning), liksom ekvivalenspunkten där lösningen når ett jämvikt (som är halvvägs uppför den branta sluttningen). Den punkt vid vilken pH-värdet avtar igen är också tydligt synligt. Med hjälp av dessa punkter (och ibland andra utvalda punkter längs linjen) och annan information om de kemikalier som är inblandade är det möjligt att beräkna koncentrationen av den kända kemikalien i analytten.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com