• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar befolkningsprojektioner

  En befolkningsprognos är en matematisk ekvation som beräknar den beräknade tillväxttakten eller förändringen av framtida populationer baserat på nuvarande populationer. Regeringar använder befolkningsprognoser för planering för folkhälsa, beredskap, bostäder, assistans och skol- och sjukhuskostnader. Sådan information hjälper också företag och marknadsföring.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Du kan använda en formel för att beräkna aktuella populationer och tillväxtnivåer för att förutsäga framtida befolkning. Sådan information används för regeringens planering, tjänster och företag. Mer specifika beräkningar för befolkningsprognos kan behövas på lokala nivåer och att ta itu med negativa händelser.

  Enkel ekvation för befolkningsekvation

  En enkel ekvation för befolkningsprognos kan uttryckas som:

  Nt = Pe rt

  I denna ekvation är (Nt) antalet personer vid ett framtida datum och (P) är lika med den nuvarande befolkningen. Bredvid (P) är (e), vilken är den naturliga logaritmen bas av 2.71828; (r) representerar ökningstakten dividerad med 100, och (t) representerar tidsperioden.

  Användningar för befolkningsprojektioner

  Befolkningsutskott kan användas för planering för mat och vattenanvändning, och offentliga tjänster som hälsa och utbildning. Zonering och andra demografiska gränser är också beroende av befolkningsprognoser. Företag använder befolkningsutskick för butikslokalplanering och marknadsföring. Sådana prognoser påverkar också federal och statsfinansiering.

  Variabler och utmaningar

  Medan en sådan ekvation verkar enkel, kommer många variabler att komma till spel för befolkningsprognoser. När folkräkningsmedlemmar gör befolkningsprognoser måste de använda komponenterna i fertilitet, dödlighet och nettomigration, vilka alla bidrar till uppskattningar och prognoser för befolkningstillväxten. Demografer baserar fertilitet och dödlighet på födelse- och dödsstatistik. Prognoser använder antagandet att de senaste demografiska trenderna kommer att fortsätta. De förutspår inte framtida tendenser i befolkningen.

  Det här skapar problem, till exempel prognoser från senare tid som inte tenderar att redovisa andra händelser som kan förändra formen av befolkningstillväxt. Exempelvis är sådana scenarier som konflikter, en epidemiologisk katastrof, naturkatastrofer och extrema väderhändelser och livsmedelsbrist mer pressande i samband med klimatförändringar. Dessa potentiella variabler gör befolkningsprognoserna svårare, särskilt på lokal nivå (till exempel länsnivå) i stället för globala eller rikstäckande.

  Utmanande faktorer inkluderar landstorlek och tidsperioder. Mindre utvecklade länder tenderar att ha mindre tillförlitliga uppgifter om födelse och dödsfall, och analytiker tenderar att arbeta mer med större länder. Långsiktiga prognoser bygger på antaganden om framtiden och fertilitet, dödlighet och migrationstrender. Återigen, med klimatförändringar, politisk oro och andra oförutsedda händelser kan migrationsmönster förändras oväntat. Epidemier kan påverka födelsetal och dödsfall. I huvudsak är det svårare att projicera den framtida befolkningsstorleken med hög noggrannhet.

  Nya tillvägagångssätt för lokala projektioner

  För mer lokala befolkningsprognoser kan demograferna använda ett annat tillvägagångssätt som står för olika effekter på lokal befolkningsfördelning. Ett exempel är intelligent dasymetrisk modellering. Denna rumsliga explicita projektionsmodellering innehåller socioekonomiska och kulturella influenser på den regionala befolkningstillväxten i mindre skala.

  När den mänskliga befolkningen närmar sig nästan 10 miljarder år 2050, kommer klimatförändringar och socioekonomiska faktorer att fortsätta att utgöra en utmaning för demograferna. Ett behov av mer exakta befolkningsprojektionsmodeller blir mer avgörande och mer värdefull för alla.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com