• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Definition av giftig slutpunkt

  Företagen är skyldiga att köra test för att bedöma hur farligt en förening (t ex bekämpningsmedel, tillverkningsutflöde) är före utsläpp i miljön. Regleringsorgan (t.ex. miljöskyddsbyrån) kräver dessa test, vilka fungerar för att hålla dessa material på miljönivåer tillräckligt låga för att anses vara säkra för växter och djur. Många tester undersöker toxicitet och innehåller många olika toxiska ändpunkter.

  Definition

  En toxisk slutpunkt är resultatet av en studie som utförts för att bestämma hur farligt ett ämne är. Uppgifterna som samlats in från sådana studier används för att rapportera den relativa toxiciteten hos föreningen till olika regleringsorgan och miljööverensstämmelsegrupper. Giftiga slutpunkter kan innefatta dödlighet, beteende, reproduktiv status eller fysiologiska och biokemiska förändringar.

  Akut kontra kroniska ändpunkter

  Giftiga ändpunkter är akuta eller kroniska. Akuta studier sträcker sig i allmänhet inte längre än en vecka och undersöker slutpunkter som dödlighet och beteende. Med akuta studier är en gemensam slutpunkt en LD50, vilket är dosen av en förening som krävs för att döda hälften av organismerna i studien. Kroniska studier har längre varaktighet (mer än en vecka) och inkluderar slutpunkter som reproduktion, långsiktig överlevnad och tillväxt. Kroniska studier är värdefulla eftersom de undersöker effekterna av extremt låga koncentrationer av föreningar som kan kvarstå i miljön under långa perioder (t.ex. DDT).

  In vitro vs In vivo Endpoints

  Forskare utför in vitro-studier i testkärl medan in vivo-studier utförs inom levande organismer. Slutpunkter för in vitro-studier innefattar förändringar i reproduktiv status eller hormonnivåer. Fördelen med in vivo-studier är att forskare kan undersöka effekterna av föreningen på hela organismen. In vitro-studier är fördelaktiga och anses ofta mer etiska, eftersom de inte använder levande djur utan bara levande celler i kulturen. In vivo-ändpunkter kan innefatta enzymproduktion eller genuttryck.

  Exponeringsväg

  Växter och djur utsätts för potentiella giftmedel på ett antal sätt. Vattenorganismer utsätts generellt genom vattnet eller sedimentet. De toxiska ändpunkterna för markbundna djur kan innehålla data som samlats in efter exponering genom luft, mat eller dermalt.

  Använd giftiga slutpunktsdata

  Slutpunkten för toxicitet används för att fastställa toxicitetsgränser som är nivåer av en förening under vilka skadliga effekter som inte ses.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com