• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Hur man beräknar ampere i en seriekrets

  Även för en enkel krets med alla elektriska element som ställts in i serie kan beräkning av strömstyrka eller elström vara komplex. Om det enda elementet är ett motstånd gäller den välbekanta formeln V = IR. Formlerna blir emellertid alltmer komplicerade när man lägger till kondensatorer och induktorer. Kondensatorer sänker strömmen eftersom de bildar ett gap i kretsen. Induktorer saktar ner strömmen eftersom deras magnetfält motsätter sig den elektromotoriska kraften som driver strömmen. Oscillering av den elektromotoriska kraften komplicerar ytterligare ekvationerna.

  Direktström

  Beräkna strömmen i en likströmskrets med motstånd i serie genom att summera motstånden. Ange summan av motståndet med bokstaven \\ "R \\". Då är strömmen genom kretsen I = V /R, där \\ "V \\" är den elektromotoriska kraften (emf), i volts, som tillhandahålls av DC-källan.

  Konton för en kondensator i serie med formeln I = (V /R) * exp [-t /RC]. \\ "V \\" och \\ "R \\" är som definieras i steg 1. \\ "C \\" är kapacitansen hos kondensatorn, och \\ "t \\" är tiden efter avslutningen eller slutförandet av kretsen. Om \\ "V \\" är i volt, är \\ "R \\" i ohm, \\ "C \\" ligger i Farads och \\ "t \\" är på sekunder, då är \\ "I \\" i ampere. Här indikerar asterisk multiplikationen och \\ "exp [] \\" anger att mängden i parentes är exponenten för numret "e", vilket motsvarar ungefär 2.718. Observera att när \\ "t \\" blir stor, laddas upp på kondensatorn och strömmen saktar ner, närmar sig i nul.

  Konton för induktorer i serie istället för en kondensator med formeln I == (V /R) * {1-exp [-tR /L]}, där \\ "L \\" är summan av induktanserna hos induktorerna. Observera att induktansernas motstånd mot huvudspänningen minskar med tiden och \\ "I \\" konvergerar till \\ "V /R \\". Om \\ "L \\" är i Henries, är \\ "I \\" i ampere.

  Alternerande ström

  Redogör för en alternerande elektromotorisk kraft (emf) genom att först summera motståndet hos motstånden i serie och beteckna den med bokstaven \\ "R \\".

  Redogöra för en kondensator i serie i kretsen genom att beräkna den kapacitiva reaktansen, som är 1 /(t), där den elektromotoriska kraften driver nuvarande med en frekvens \\ "? \\". Anger den kapacitiva reaktansen med \\ "Xc \\". Om det inte finns någon kondensator, sätt \\ "Xc \\" till noll.

  Anmäl alla induktorer i serie genom att summera inductansen i Henries och ange summan med bokstaven \\ "L \\". Beräkna sedan den induktiva reaktansen med formeln \\ "? L \\". Beteckna det med \\ "Xl \\". Om det inte finns någon inductor, sätt \\ "Xl \\" till noll.

  Beräkna impedansen, vilken är kvadratroten av R-kvadrat plus kvadraten av skillnaden mellan reaktanserna du hittade i steg 2 och 3 . Med andra ord är impedansen, \\ "Z \\", kvadratroten av R ^ 2 + (Xl-Xc) ^ 2.

  Beräkna maxvärdet av strömmen genom att dividera det maximala värdet av emf, betecknad \\ "V \\", av impedansen. Så jag = V /Z.

  Lös för vinkelseparationen, eller faskonstanten, mellan ström- och emf-topparna genom att ta arctangenten av (Xl-Xc) /R. Anteckna det med \\ "? \\". Om emfoscillationen exempelvis är V_sin? T, är den aktuella svängningen I_sin (? T?).

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com