• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Abiotiska faktorer i ett vattenlevande ekosystem

  Ett vattenlevande ekosystem är en vattenbaserad miljö. Växter och djur interagerar med de biotiska och abiotiska faktorerna i vattenlevande ekosystem. Vattenekosystem kategoriseras som det marina ekosystemet och sötvattens ekosystem. En ström är ett exempel på ett sötvattens ekosystem.

  Abiotiska faktorer är de icke-levande komponenterna som bildar den miljö där organismerna finns i en ström (sötvattens ekosystem). Dessa inkluderar faktorer som ljus, ström, temperatur, substrat och kemisk sammansättning.
  Ekosystemtyper

  Ekosystem kan vara akvatiska, markbundna eller en kombination av de två. Hav, floder, sjöar och till och med dammar är alla akvatiska typer av ekosystem. Abiotiska faktorer i den marina biomen skiljer sig åt från platsen när det gäller kemi, ljus, strömmar och temperatur. Organismer anpassar sig till sin omgivande abiotiska miljö vilket resulterar i olika arter sammansättningar och skapar olika typer av ekosysteminteraktioner.

  Exempelvis resulterar den kalla temperaturen i Antarktis i högre koncentrationer av upplöst syre jämfört med varmare tropiska vatten. Trots att båda är marina miljöer fungerar de som mycket olika ekologier på grund av olika abiotiska faktorer i haven. Den hastighet med vilken vatten rör sig kommer också att skapa olika ekosystem på grund av olika arter sammansättningar och interaktioner. Tänk på hur olika organismer skulle behöva anpassas för att klara en snabb rörelse jämfört med en lugn sjö.
  Ljus

  Ljus är en viktig faktor för fotosyntesen. Det kan också vara en livsmiljöfaktor. Fiskar och ryggradslösa dottar soliga fläckar i bäcken för att bli mindre synliga för rovdjur. De flesta livsformer finns på platser där högre ljusdensitet finns. I områden med lägre ljusdensitet hittas väldigt få arter som amfipoder och springtails.
  Ström

  Ström är en faktor som interagerar med många abiotiska och biotiska effekter. Många organismer upptar ett visst intervall av vattenhastigheter medan de stressas vid vatten med högre hastigheter. Strömmen utför en viktig funktion för att överföra mat till väntande organismer. Det överför också syre till organismer, som hjälper till med deras andning. Samma flöde transporterar näringsämnen och koldioxid till växter.
  Temperatur

  Metabolismhastigheten för nästan alla organismer som trivs i detta ekosystem påverkas av vattentemperaturen. Vissa organismer som öring växer vid relativt svala strömtemperaturer. Andra organismer som smallmouth-basen fungerar optimalt vid högre temperaturer.

  De flesta strömmar har temperaturer mellan 32 och 77 grader Fahrenheit. Subtropiska och tropiska strömmar når ofta 86 grader F och vissa ökenströmmar når 104 grader F. Det övre temperaturområdet som en organisme kan överleva beror på deras temperaturanpassningsmönster över tid. Kallvattenfiskar kan inte överleva i temperaturer över 77 grader F under en lång tid. En majoritet av varmvattenfiskarna tål temperaturer nära 86 grader F.
  Kemi

  En strömnings kemi bestäms av geologin för dess avrinningsområde (struktur där vattnet samlas upp). Regn och mänsklig aktivitet påverkar också en ströms kemi. Strömmar varierar i termer av upplöst syre, alkalitet, näringsämnen och mänskliga föroreningar.

  Syre, som är nödvändigt för att de flesta organismer finns, löses lätt upp i vatten. Små, turbulenta strömmar är mättade med syre, medan stora, jämnt flödande floder som har högre metabolisk aktivitet kan uppleva syreutarmning nära botten. Alkalinitet är ett mått på mängder och typer av föreningar som förändrar pH i vatten.

  Svartvattensströmmar är sura i naturen, bäckar som dränerar till bördiga jordar är något alkaliska och kritströmmar kan vara extremt alkaliska. Näringsämnen är de element som stöder växterna och mikroberna i näring. Mänskliga aktiviteter bidrar starkt till näringsbelastningen i bäckar. Ett exempel är de stora mängder kväve som finns i vatten till följd av förbränning av fossila bränslen eller tillverkning av gödselmedel.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com