• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Typer av Titration

  När man försöker identifiera kompositionen för en lösning kan ett experiment som forskare utför, titrering. På grundnivå betyder titrering långsamt droppning av en känd lösning i en andra lösning tills en förväntad reaktion äger rum. Beroende på provet forskaren undersöker och hans laboratoriums förråd, kan han välja mellan fyra huvudtyper av titrering.

  FörståTitrationsexperiment

  Under titreringsexperiment kommer en forskare att ha ett reagens - en lösning med känd kemisk smink och koncentration - och ett prov. Vetenskapsmannen kan ha en allmän uppfattning om vad provet är, men behöver känna koncentrationen av en kemikalie i provet. Till exempel, när en forskare vill ta reda på hur mycket av ett visst förorenande ämne som finns i dricksvatten. I ett basistitreringsexperiment tillsätts reagenset till provet tills en specifik reaktion uppträder. Denna reaktion kan vara en färgförändring, en pH-förändring eller utfällningen av en kemikalie i provet - utfällning är när en reaktion inträffar och orsakar att ett fastämne bildas i en vätska. Mängden reagens som används för att orsaka reaktionen berättar för forskaren koncentrationen av den eftertraktade kemikalien i provet.

  Syrabastitrering

  För bestämning av innehållet i en specifik syra, sådan som saltsyra eller en bas, såsom natriumhydroxid, i en vätska, väljer kemiker sig för syrabasititrering. Vid analys av en lösning för syra kallas processen acidimetry; När man analyserar för en bas kallas det alkalimetri. Vid denna typ av titrering tillsätts ett reagens tills provlösningen når en specificerad pH-nivå. Denna typ av titrering är beroende av en pH-mätare eller ett färgämne för att spåra förändringen i pH. Liksom litmuspapper kommer färgen att byta till en viss färg när det korrekta pH-värdet har uppnåtts.

  Oxidations-reduktionstitration

  Även känd för redoxtitrering, bygger denna form av titrering på en vinst eller förlust av elektroner i ett prov för att ta reda på vad som finns i provet. Redoxtitrering kan användas för att studera kontaminering i dricksvatten eller koncentrationen av metaller i en lösning. Denna typ av titrering har många namn beroende på ämnet som används för att orsaka observerbar förändring under titrering. Till exempel orsakar i permanganattitreringar kaliumpermanganat - en form av salt - en reaktion som kan visa hur mycket väteperoxid är i ett prov.

  Nedfall Titrering

  Vid utfällningstitrering, ett reagens tillsätts till ett prov tills en reaktion inträffar som medför att ett fastämne utfälls från - eller "faller" - av provet. Utfällningstitrering kan bestämma mängden salter i en lösning, hur mycket klorid är i dricksvatten och mängden specifika metaller i ett prov. Detta är en annan form av titrering som kan ha olika namn beroende på vilket reagens som används. Till exempel använder argentometriska titreringar silvernitrat - silverens latinska namn är "argentum". När silvernitratet sättes till ett prov som innehåller natriumklorid, uppstår en reaktion som gör att vita fasta ämnen av silverklorid kommer att fälla ut från lösningen.

  Komplexometriska titreringar

  Denna typ av titrering liknar utfällningstitrering genom att ett fastämne fäller ut ur provet när ett reagens tillsätts. Skillnaden är att vid komplexometrisk titrering bildas fastämnet snabbare och mer fullständigt än i utfällningstitrering, vilket minskar fel i mätningen. Etylendiamintetraättiksyra, ett surt pulver som är mer känt som EDTA, används vanligtvis vid denna typ av titrering, eftersom den lätt förbinder med metaller. Denna typ av titrering kan användas för att mäta ingredienserna i tvål och tvättmedel.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com