• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Vad är ekvationen för att hitta inledande temperatur?

  Temperaturen är en fysikalisk egenskap av materia som är ett mått på hur mycket värmeenergi som finns i varje molekyl av en substans. Energi kan tillsättas eller tas bort från ämnet för att höja eller sänka temperaturen. Den specifika värmekapaciteten hos ett ämne är förhållandet mellan den mängd värme som krävs för att höja temperaturen på 1 gram av ett ämne med 1 grad. Den ursprungliga temperaturen hos ett ämne som har värmts eller kyls kan bestämmas genom att använda denna egenskap av material.

  Specifik värmekapacitet

  Specifik värme är en fysikalisk egenskap av materia som definieras som hur mycket ett ämne måste värmas eller kylas för att få eller förlora värmeenergi. Exempelvis är den specifika värmekapaciteten hos koppar 0,385 joules per gram. Detta tolkas så att det tar 0.385 joules värmeenergi för att höja ett enda gram koppar en enda grad Celsius.

  Värmeenergi

  Den värmeenergi som appliceras på ett ämne är direkt relaterad till specifik värmekapacitet för ämnet. Inom ramen för värmekapacitetsjämförelser är energi den mängd värme som appliceras på ett ämne uppmätt i form av enheter som kallas joules. Denna värmeenergi indikerar hur mycket en substans i en given massa värms eller kyls beroende på substansens värmekapacitet och massa.

  Energikvation för värmekapacitet

  Förhållandet mellan värmekapacitet, energi, massa och temperatur uttrycks i ekvationen E = mc (Tt), där E är värmenergin som appliceras på ett ämne, m är substansens massa, c är ämnets specifika värmekapacitet, T är den sista temperaturen och t är substansens ursprungliga temperatur. För att hitta den ursprungliga temperaturen för ett ämne, omordna energikvationen för att lösa den ursprungliga temperaturen. Detta resulterar i ekvationen t = - ((E /(c) (m)) - T).

  Initial temperatur

  För att hitta den ursprungliga temperaturen för en specifik värmekvation, ersätt kända värden för energi, värmekapacitet, massa och slutlig temperatur i ekvationen t = - ((E /(c) (m)) - T). Exempelvis, om e = 0,975 joules, c = 0,72 joules /gram * kelvin, m = 35,82 gram och t = 289,41 kelvin, då t = - ((0,975 /(0,72 * 35,82)) - 289,41) = 327,215 Kelvin, vilket är ungefär 54.215 grader Celsius.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com