• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad händer när trycket och temperaturen för en fast prov av gas minskar?

  I ditt vardag tar du förmodligen det faktum att du är omgiven av gaser, vanligtvis i form av luft, men ibland i andra former. Oavsett om det är buketten med heliumfyllda ballonger du köper för en älskad eller den luft du sätter i däcken i din bil, måste gaser uppträda på ett förutsägbart sätt för att du ska kunna använda dem.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Gaser uppför sig i allmänhet på ett sätt som beskrivs av Ideal Gas Law. Atomerna eller molekylerna som bildar gasen kolliderar mot varandra, men de lockas inte till varandra som med skapandet av nya kemiska föreningar. Kinetisk energi är den typ av energi som är associerad med rörelsen av dessa atomer eller molekyler; detta gör energin förknippad med gasen reaktiv mot temperaturförändringar. För en viss mängd gas kommer en droppe i temperaturen att orsaka tryckfall om alla andra variabler förblir konstanta.

  De kemiska och fysikaliska egenskaperna hos varje gas skiljer sig från andra gasers. Flera forskare mellan 17 och 1900-talet gjorde observationer som förklarade det allmänna beteendet hos många gaser under kontrollerade förhållanden. deras fynd blev grunden för det som nu kallas idealgaslagen.

  Formuläret Ideal Gas Law är följande: PV = nRT = NkT, var,

 • P = absolut tryck
 • V = volym
 • n = antal mol
 • R = universalgaskonstant = 8.3145 Joules per mol multiplicerat med Kelvin-enheter av temperatur, ofta uttryckt som "8.3145 J /mol K "
 • T = absolut temperatur

 • N = antal molekyler
 • k = Boltzmann konstant = 1,38066 x 10 -23 Joules per Kelvin-enheter av temperatur; k är också ekvivalent med R ÷ N A
 • N A = Avogadros nummer = 6,0221 x 10 23 molekyler per mol

  Använda formeln för Den ideala gaslagen - och lite algebra - du kan beräkna hur en temperaturförändring skulle påverka trycket i ett fast gasprov. Med hjälp av den transitiva egenskapen kan du uttrycka uttrycket PV = nRT som (PV) ÷ (nR) = T.
  Eftersom antalet mol eller kvantitet gasmolekyler hålls konstant, och antalet mol multipliceras med en konstant, eventuella ändringar i temperaturen skulle påverka trycket, volymen eller båda samtidigt för ett givet gasprov.

  På samma sätt kan du också uttrycka formeln PV = nRT på ett sätt som beräknar trycket. Denna ekvivalenta formel, P = (nRT) ÷ V, visar att en förändring i tryck, allt annat som stannar konstant, kommer att ändra gasens temperatur proportionellt.

 • © Vetenskap http://sv.scienceaq.com