• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är en Lewis-syra?

  Syror och baser är vanliga termer i kemi. Men en Lewis-syra är något annorlunda. Vissa reaktioner har karaktäristika vid syrabasreaktioner men passar inte teorin om syrabasskemi framställd av kemisterna Brønsted och Lowry.

  I stället kemist G.N. Lewis insåg att det allmänna konceptet med syrabasreaktioner också kunde inkludera andra typer av reaktioner, inklusive protonöverföringsreaktioner. Läs vidare för att lära dig mer om vad Lewis-syror är och om vissa molekyler är Lewis-syror eller baser.

  TL; DR (för lång; läste inte) |

  Lewis anser elektronöverföring istället för protonöverföring för att definiera syror och baser. En Lewis-syra accepterar ett elektronpar medan en Lewis-bas donerar ett elektronpar. En Lewis-syra är en elektronacceptor. Det är vanligtvis något elektronbrist eller positivt laddat.

  Lewis gjorde sina experiment 1923 med väte (en positiv jon) och hydroxid, (OH -, en anjon). Enligt Brønsteds teori accepterar hydroxidjonen en proton för att bilda en kovalent bindning, vilket resulterar i vatten, H 20.

  I Lewis teori är vätejonen den viktiga komponenten, eftersom den accepterar elektroner från hydroxidjonen för att bilda den kovalenta bindningen.
  Definition av Lewis Acid

  Enligt Lewis är en Lewis-syra en kemisk art som kan bilda en kovalent bindning genom att acceptera ett elektronpar från en annan kemisk art. Många saker som inte betraktas som syror kan definieras som Lewis-syror om de kan ta emot elektroner. Lewis-syror beskrivs ofta som att de har lediga orbitaler.

  Det finns också en definition av Lewis-bas. En Lewis-bas är motsatt, i det att den definieras som en art som kan bilda en kovalent bindning genom att donera ett elektronpar till en annan art.

  Metallkationer som AL 3+ och FE 3+ är Lewis-syror. Metallkatjonens positiva laddning lockar elektroner.
  Vad är en Lewis-syrakatalysator?

  En Lewis-syrakatalysator är en som fungerar som alla katalysatorer. Katalysatorer ökar hastigheten för kemisk reaktion. En Lewis-syrakatalysator ökar reaktiviteten hos ett substrat genom att acceptera elektroner, men är inte involverat i själva reaktionen.
  Är AlCl3 en Lewis-syra? kan gå. Med aluminium finns totalt 17 valenselektroner. Eftersom den har en ofullständig uppsättning elektron, finns det plats för en annan elektron. Detta betyder att ALCl 3 är en Lewis-syra. AlCl 3 kan ta emot elektroner.
  Är NH3 en Lewis-syra eller bas?

  NH 3, eller ammoniak, har ett ensamt par elektroner. Den kan donera dessa elektroner till kemiska arter som tar emot elektroner. På grund av detta är NH 3 en Lewis-bas.

  När NH <3 neutraliseras av HCL i vatten, är NH elektrondonorn till vätejonet. Resultatet är NH 4.

  Lewis- och Brønsted-Lowry-begreppen beskriver liknande saker, men de är olika sätt att titta på kemiska reaktioner. Medan Brønsted-Lowry-förklaringen är ett strikt sätt att definiera syrabasskemi, gav Lewis oss en annan syn på reaktioner som också kan beskrivas med liknande kemi.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com