• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Exempel på genetisk mångfald

  Mångfald kan betyda många saker. I ett ekosystem kan mångfalden hänvisa till antalet olika arter eller ekologiska nischer som finns. Skala upp saker, inom en region kan det finnas en mångfald av ekosystem. Om vi går ner till artnivån är genetisk mångfald hur mycket genetisk variation det finns i en population. Genetisk mångfald är viktigt eftersom ju fler gener som finns i en befolkning, desto större är troligt att en av dessa gener kommer att vara till hjälp när det gäller hot som klimatförändringar eller en ny sjukdom. Den genetiska mångfalden är relaterad till en arts förmåga att anpassa sig till en föränderlig miljö.
  Inhemska hundar

  Människor har skapat distinkta hundraser inom arten genom att selektivt föda upp individer med egenskaper de vill ha. Den genetiska variationen inom dessa raser minskar eftersom deras effektiva befolkningsstorlek begränsas av människor som kontrollerar deras tillgång till kompisar. Den genetiska variationen bland raserna har dock ökat när de olika raserna divergerade. Nettoeffekten är en population som har mer genetisk mångfald än deras närmaste vilda kusin, vargen (se referens 1).
  Woody Plant Arter

  Woody planter, såsom träd, tenderar att ha mer genetisk mångfald i stort sett än kärlväxter, till exempel gräs. Detta gäller både inom populationer och inom olika arter. En del av mångfalden beror på storleken på varje arts geografiska intervall och hur långt de kan flytta sin genetiska information, till exempel genom vind pollinering eller djurfröspridare. Mycket av mångfalden av träiga växter förblir emellertid ett mysterium och är troligt knutet till den enskilda artens evolutionära historia (se referens 3).
  Generalist vs. specialiserade arter |

  Generalister är mycket anpassningsbara arter som kan anpassa deras beteende och diet till en föränderlig miljö. Coyoter är ett exempel på en generalistart. Som jämförelse har specialiserade arter utvecklat mycket specifika egenskaper som låter dem dra fördel av en särskild resurs. Kolibrier är ett exempel på en specialart. Miljöer med mer varierbarhet tenderar att gynna generalistarter och också mer genetisk mångfald inom arter. Det finns många undantag, men en tumregel kan vara att generalister har mer genetisk variation än specialister, delvis på grund av att deras miljöer kräver mer anpassningsförmåga (se referens 4).
  Cheetah

  Exempel som visar vikten av genetisk mångfald kommer inte alltid från de mest varierande arterna. Cheetahs upplevde en genetisk flaskhals för cirka 10 000 år sedan, en punkt där deras befolkning minskades till mycket låga antal och de återstående djuren blev inavlade. De flesta arter varierar i cirka 20 procent av deras gener, men cheetahs varierar bara med 1 procent. Den låga genetiska variationen gör försvagande och till och med dödliga genetiska störningar vanligare och leder till låg reproduktionsframgång. Om cheetahs överlever som en art kan det vara årtusenden innan de helt återhämtar sin genetiska mångfald (se referens 2).

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com