• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad är den elektriska impulsen som rör sig ner en axon?

  Den mänskliga hjärnan har cirka 100 miljarder nervceller. Nervceller finns också i ryggmärgen. Tillsammans utgör hjärnan och ryggmärgen centrala nervsystemet (CNS). Varje nervcell kallas en neuron, och denna består av en cellkropp som styr sina aktiviteter; dendritter, små, grenliknande förlängningar som tar emot signaler från andra nervceller att överföra till cellkroppen; och axon, en lång förlängning från cellkroppen längs vilken elektriska signaler rör sig. Sådana signaler ansluter inte bara hjärnan och ryggmärgen, utan de bär också impulser till muskler och körtlar. Den elektriska signalen som färdas nedåt genom en axon kallas en nervimpuls.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Nervimpulser är elektriska signaler som rör sig ner en axon.
  Neurotransmission -

  Neurotransmission är processen att överföra dessa signaler från en cell till en annan. Denna process stimulerar en neurons membran, och att neuronet måste signalera en annan neuron, i huvudsak arbetar i en kedja av neuroner, för att informationen ska resa snabbt till hjärnan.

  Den nervimpulsen reser ner När dendritter från nästa neuron får dessa "meddelanden" kan de överföra dem via en annan nervimpuls till andra nervceller. Hastigheten med vilken detta sker varierar beroende på om axon är täckt i det isolerande ämnet som kallas myelin. Myelin-mantlar produceras av gliaceller som kallas Schwann-celler i det perifera nervsystemet (PNS) och oligodendrocyter i CNS. Dessa gliaceller sveper runt axonens längd och lämnar mellanrum mellan dem, som kallas Ranviers noder. Dessa myelinhöljer kan öka hastigheten med vilken nervimpulser kan röra sig kraftigt. De snabbaste nervimpulserna kan resa cirka 250 miles per timme.
  Vilande och agerande potential |

  Neuroner, och faktiskt alla celler, upprätthåller en membranpotential, vilket är skillnaden i det elektriska fältet inom och utanför cellmembranet. När ett membran vilar eller inte stimuleras sägs det ha vilopotential. Joner inuti cellen, särskilt kalium, natrium och klor, upprätthåller den elektriska balansen. Axoner beror på öppning och stängning av spänningsgrindade natrium- och kaliumkanaler för att leda, överföra och ta emot elektriska signaler.

  I vilopotential finns det fler kalium (eller K +) joner i cellen än utanför, och det finns fler natrium- (Na +) och klor- (Cl-) joner utanför cellen. Ett stimulerat neurons cellmembran förändras eller depolariseras, vilket gör att Na + -joner kan flöda in i axon. Denna positiva laddning inuti neuronet kallas handlingspotential. Handlingspotentialens cykel varar ett till två millisekunder. Så småningom är laddningen inuti axon positiv, och sedan blir membranet mer permeabelt för K + -joner igen. Membranet återpolariseras. Dessa serier av vila- och handlingspotentialer transporterar den elektriska nervimpulsen längs axonens längd.
  Neurotransmitters |

  I slutet av axon måste nervimpulsens elektriska signal omvandlas till en kemisk signal . Dessa kemiska signaler kallas neurotransmittorer. För att dessa signaler ska fortsätta till andra nervceller måste neurotransmittorerna diffundera över utrymmet mellan axon till dendritter från en annan neuron. Detta utrymme kallas synapsen.

  Nervimpulsen utlöser axon för att generera neurotransmittorer, som sedan flyter in i det synaptiska gapet. Neurotransmittorerna diffunderar över gapet och binder sedan till kemiska receptorer på dendriterna i nästa neuron. Dessa neurotransmittorer kan låta joner passera in och ut ur neuronet. Nästa neuron stimuleras eller hämmas. Efter mottagande av neurotransmittorer kan de antingen brytas ned eller reabsorberas. Reabsorption gör det möjligt att återanvända neurotransmittorer.

  Nervimpulsen möjliggör denna process för kommunikation mellan celler, antingen till andra nervceller eller till celler på andra platser som skelett och hjärtmuskel. Så här leder nervimpulser snabbt nervsystemet att kontrollera kroppen.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com