• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Typ av ledningsförmåga

  Generellt sett är ledningsförmågan den takt som materia eller energi kan passera genom ett givet material. Ett material med hög elektrisk ledningsförmåga skulle till exempel lätt rymma rörelsen för en elektrisk laddning. Naturligtvis har denna mätning olika praktiska tillämpningar, från att använda ledningsförmåga för att flytta värme eller energi till att använda isolering för att hålla den på plats. Var och en av dessa användningar beror på vilken aktivitet som krävs och vilken typ av ledningsförmåga som används som referens.

  Termisk ledningsförmåga

  Värmeledningsförmåga mäter materialets förmåga att rymma rörelsen för termisk energi (värme), uppmätt i Watts per meter Kelvin (W /mK). Material med höga värmeledningsförmåga används vanligtvis som värmesänkor i praktiska tillämpningar, precis som material med låga värmekonduktivitetsnivåer (höga nivåer av termisk resistivitet) används ofta som isolering. Även om det finns undantag, tenderar metaller att vara bra termiska ledare och gaser tenderar att vara bra isolatorer.

  Elektrisk ledningsförmåga

  Elektrisk ledningsförmåga, mätt i Siemens per meter (S /m), beror på liknande molekylära strukturer till värmeledningsförmåga. Metalliska och högpolariserade material som leder värme också är bra ledare av el. Med tanke på betydelsen av el i den moderna världen - och särskilt vikten av att flytta el från generatorer till användare - elektrisk ledningsförmåga är en särskilt relevant mätning som används för att designa elektriska transmissionssystem som kopparledningar som rör energi över långa avstånd med minimal motståndskraft och förlust för friktion.

  Jonisk ledningsförmåga

  Jonisk ledningsförmåga är en molekylär kategori som mäter förmågan hos en laddad partikel (en jon) att flytta genom materialets kristallina struktur. Föreningar och element som kan acceptera jonens rörelse genom deras struktur kallas elektrolyter och är vanligtvis fasta eller flytande. Även om jonledningsförmåga kan tyckas ha färre praktiska tillämpningar än andra och bättre kända former av ledningsförmåga, är mätning och styrning av jonledningen faktiskt vad som gör vanliga hushållsobjekt som mikrovågor och batterier fungerar.

  Hydraulisk ledningsförmåga

  Hydraulisk ledningsförmåga beskriver hur mycket vatten kan röra sig genom de porösa elementen på en yta. Mätes empiriskt eller förutsagt av kornstorleksberäkningar är hydraulisk konduktivitet ett viktigt övervägande för att bedöma permeabiliteten hos jordar, bergarter och växtskikt. Sådana studier ger kritisk information för hantering av vattendomen, jordbruk och översvämning. Hydraulisk ledningsförmåga används också för att modellera beteendet hos akviferer och underjordiska vattentillförselar, formade genom att vattnet kan röra sig horisontellt och vertikalt genom olika material och geologiska lager.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com